இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

எண்ணாகமம் - அதிகாரம் 17

இஸ்றாயேல் கோத்திரங்களுடைய கோல்களுக்குள்ளே ஆரோனுடைய கோல் அற்புதமாய்த் துளிர்த்தது.

1. பின்னுங் கர்த்தர் மோயீசனை நோக்கி:

2. நீ இஸ்றாயேல் புத்திரரோடு பேசி, அவர்களின் வம்சங்களாகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தின் பிரபுக்களிடத்தில் ஒவ்வொரு கோல் ஆகப் பன்னிரண்டு கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் பேர் எழுதுவான்.

3. லேவியனுடைய கோத்திரத்திற்கு ஆரோனுடைய பேர் எழுதக் கடவாய். அன்றியும் வேறொரு கோலிலே எல்லாக் குலங்களின் பேர் வேறுவேறாக எழுதப்படும்.

4. அவைகளை உடன்படிக்கைக் கூடாரத்திலே சாட்சியப் பெட்டத்துக்கு முன்னரே வைப்பாய். அங்கு நாம் உன்னோடு பேசுவோம்.

5. அவர்களில் நாம் எவனைத் தெரிந்து கொண்டோமோ, அவனுடைய கோலானது தளிருமாகையால், இஸ்றாயேல் புத்திரர் உங்களை விரோதித்து முறுமுறுக்கிற முறைப்பாடுகளை இவ்வாறு நிறுத்துவோம் (என்றருளினார்.)

6. அந்தப்படியே மோயீசன் இஸ்றாயேல் புத்திரரோடு பேசினமாத்திரத்தில் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் அதிபதிகள் ஒவ்வொரு கோலைக் கொடுத்தார்கள். ஆரோனுடைய கோலைத் தவிர பன்னிரண்டு கோல்களும் இருந்தன.

7. மோயீசன் அவைகளைச் சாட்சியக் கூடாரத்தில் கர்த்தர் சமூகத்திலே வைத்தான்.

8. மறுநாள் திரும்பி வந்து பார்த்த போது ஆரோனுடைய கோல் தளிர் விட்டதாகவும், தளிர்கள் ஓங்கிப் பூ பூத்ததாகவும், பூக்கள் மலர்ந்து வாதுமைப் பிஞ்சுகள் தோன்றினதாகவும் கண்டான்.

9. அப்பொழுது மோயீசன் கர்த்தர் சமூகத்திலிருந்து சகல கோல்களையும் இஸ்றாயேல் புத்திரரிடத்தில் கொண்டு வந்தான். அவர்கள் கண்டபிறகு அவரவர் தங்கள் தங்கள் கோலை வாங்கினார்கள்.

10. அந்நேரத்தில் ஆண்டவர் மோயீசனை நோக்கி: ஆரோனின் கோலை நீ கொண்டு போய்க் கலகக் காரராகிய இஸ்றாயேல் புத்திரருக்கு எச்சரிக்கைக் குறிப்பாக அதை உடன்படிக்கைக் கூடாரத்திலே வைக்க வேண்டும். இப்படி நமக்கு முன்பாக அவர்களுடைய முறுமுறுப்பு ஒழியாவிட்டால் அவர்கள் செத்துப் போவார்களென்று அஞ்சக் கடவார்கள் என்றார்.

11. மோயீசன் கர்த்தர் கற்பித்திருந்த படி செய்தான்.

12. இஸ்றாயேல் புத்திரரோ மோயீசனை நோக்கி: இதோ பாரும்! நாங்களெல்லோரும் மடிந்து அழிந்து போகிறோமே!

13. கர்த்தருடைய ஆலயத்தை அணுகுகிற எவனுஞ் சாகிறானே! நாங்கள் எல்லோருஞ் செத்துத்தானே தீருமென்றார்கள்.