இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

எண்ணாகமம் - அதிகாரம் 10

வெள்ளி எக்காளங்களும் - இஸ்றாயேலியர் சீனாயி வனாந்தரத்தை விட்டுப் பாரானுக்குப் போனதும் -- ஓபா தன்னை விட்டு நீங்காதபடி மோயீசன் அவனை வேண்டிக் கொண்டதும்.

1. மீண்டும் கர்த்தர் மோயீசனை நோக்கி:

2. பாளையம் வாங்கிப் போகும்படி சபையை வரவழைப்பதற்கு உபயோகிக்கத் தக்க இரண்டு வெள்ளி எக்காளங்களைச் செய்து கொள்வாய். அவைகள் அடிப்பு வேலையாயிருக்க வேண்டும்.

3. நீ எக்காளம் ஊதினபோது சபையார் எல்லாரும் உடன்படிக்கைக் கூடார வாசலின் முன் உன்னிடத்தில் கூடிவர வேண்டும்.

4. நீ ஒரே விசை ஊதினால் அதிபதிகளும், இஸ்றாயேல் சனத்தின் தலைவர்களும் உன்னிடத்தில் கூடிவரக் கடவார்கள்.

5. எக்காளம் பெருந்தொனியாய் முழங்க நிறுத்தி நிறுத்தி ஊதினால் கிழக்கில் இறங்கியிருக்கிற பாளையங்கள் முதலில் புறப்படக் கடவது.

6. எக்காளத்தின் இரண்டாவது தொனி முதல் தொனியைப் போல் இருந்தால் தெற்கே இறங்கியிருக்கிறவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களைப் பிடுங்குவார்கள். இப்படி எக்காளங்கள் முழங்க முழங்க மற்றுமுள்ள பாளையங்கள் ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்று பிரயாணப்படக் கடவது.

7. சனங்களைக் கூட்டுவதற்கு நீங்கள் சாதாவாய் ஊதவேண்டியதேயல்லாது கடுதியான தொனியாக முழங்க வேண்டாம்.

8. குருக்களான ஆரோனின் குமாரர்களே எக்காளம் ஊதக் கடவார்கள். இது உங்கள் தலைமுறைகள் தோறும் நித்திய முறைமையாகவிருக்கும்.

9. உங்கள் பூமியிலிருந்து உங்களை விரோதிக்கிற சத்துருக்களோடு போராடப் புறப்படுகையில் நீங்கள் எக்காளத்தைப் பெருந்தொனியாய் ஊதுவீர்கள். அப்போது உங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உங்களைப் பகைஞரிடத்திலே நின்று இரட்சிக்க் வேண்டுமென்று நினைப்பார்.

10. உங்கள் விருந்து பண்டிகைகளிலும் திருநாட்களிலும் மாதம் முதல் தேதிப் பண்டிகைகளிலும் நீங்கள் சமாதானப் பலி சர்வாங்கத் தகனப் பலிகள் முதலியன செலுத்தும்போது தேவன் உங்களை நினைத்துக் கொள்ளும்படியாய் நீங்கள் எக்காளங்களை முழங்கக் கடவீர்கள். நாம் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே என்று திருவுளம் பற்றினார்.

11. அப்படியிருக்க இரண்டாம் வருஷத்திலே இரண்டாம் மாதத்திய இருபதாந் தேதியில் உடன்படிக்கைக் கூடாரத்தினின்று மேகம் எழுந்திருக்கச் செய்தே,

12. இஸ்றாயேல் புத்திரர் அவரவர்களுடைய அணி வரிசையின்படி சீனாயி வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள். மேகம் பாரான் என்னும் வனாந்தரத்தில் தங்கிற்று.

13. அப்போது மோயீசன் மூலியமாய்க் கர்த்தர் கற்பித்திருந்தபடி முதன் முதல் பிரயாணமானவர்கள் ஆரென்றால்,

14. அமினதாபின் குமாரனாகிய நாஸோனை அதிபதியாக வைத்திருந்த யூதாவின் புத்திரர்களின் சேனையாம். அவர்கள் தங்களுடைய அணி வரிசையின்படி புறப்பட்டார்கள்.

15. சுயாரின் குமாரனாகிய நத்தானியேலை அதிபதியாக வைத்துக் கொண்டிருந்த இசாக்கார் கோத்திரத்துப் புத்திரர்கள் பிறகு பிரயாணமானார்கள்.

16. ஏலோனின் குமாரனாகிய எலியாபை அதிபதியாக வைத்துக் கொண்டிருந்த சபுலோன் கோத்திரத்துப் புத்திரர்கள் பிறகு புறப்பட்டார்கள்.

17. அப்போது தேவ வாசஸ்தலத்தை இறக்கி வைத்து ஜேற்சோனின் புத்திரர்களும் மேறாரியின் புத்திரர்களும் அதைத் தூக்கிக் கொண்டு வெளிப்பட்டார்கள்.

18. அப்பொழுது ரூபனின் புத்திரர் தங்கள் தங்கள் அணி வரிசைகளின்படி புறப்பட்டார்கள். அவர்களுக்குச் செதேயூரின் குமாரனாகிய எலிசூர் அதிபதியாயிருந்தான்.

19. பின்பு சுரிஸதையின் குமாரனாகிய சலாமியேல் அதிபதியாக வைத்திருந்த சீமையோனின் கோத்திரத்துப் புத்திரர்கள் (பின்சென்றார்கள்.)

20. அப்புறம் துயேலின் குமாரனாகிய எலியசாப் அதிபதியாயிருந்து காத் என்னும் கோத்திரத்துப் புத்திரர்கள் (புறப்பட்டார்கள்).

21. அப்போது ககாட்டியர் பரிசுத்த மூலஸ்தானத்தைச் சுமந்து கொண்டு வெளிப்பட்டார்கள். பரிசுத்த கூடாரம் எவ்விடத்தில் ஸ்தாபகம் பண்ணப்படுமோ அவ்விடஞ் சேருமட்டும் அதைச் சுமந்து கொண்டு போவார்கள்.

22. பின்னும் எப்பிராயீம் புத்திரர்கள் தங்கள் தங்கள் அணி வரிசையின்படி புறப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு அம்மியூதின் குமாரனாகிய எலிஸமா சேனாதிபதியாயிருந்தான்.

23. மனாசே கோத்திரத்துப் புத்திரருக்கு வதசூரின் குமாரனாகிய கமலியேல் அதிபதியாயிருந்தான். (இவர்கள் பிறகு வழிப் போனார்கள்.)

24.  பெஞ்சமீன் கோத்திரத்தாருக்குச் செதெயோன் குமாரனாகிய அபிதான் அதிபதியாயிருந்தான். (இவர்கள் பின்சென்று போனார்கள்.)

25. எல்லாச் சேனைகளுக்கும் கடைசி சேனையாகிய தானின் புத்திரர்கள் மற்றவர்களுக்குப் பின்னாகத் தங்கள் தங்கள் அணிவரிசைப்படி பிரயாணமானார்கள். அவர்களுக்கு அமிசதாய் குமாரன் ஐயேசர் சேனாதிபதியாயிருந்தான்.

26. அஸேர் கோத்திரத்துப் புத்திரருக்கு ஒக்கிரானின் குமாரனாகிய பெகியேல் அதிபதியாயிருந்தான்.

27. நேப்தலி கோத்திரத்துப் புத்திரருக்கு ஏனானின் குமாரன் ஐரா அதிபதியாயிருந்தான்.

28. இஸ்றாயேல் புத்திரர் பாளையத்திலிருந்து புறப்படும்போது இவ்விதமாய்த் தங்கள் தங்கள் அணிகளின் வரிசையின்படி வழிப் போவார்கள்.

29. அப்பொழுது மோயீசன் தன் சம்பந்தியாகிய இராகுவேல் என்னும் மதியானனுடைய குமாரனான ஓபாப் என்பவனை நோக்கி: தேவன் எங்களுக்குக் கொடுக்க இருக்கிற தேசத்திற்குப் போகிறோம். நீயும் எங்களோடு கூட வந்தால் உனக்கு நன்மை செய்வோம். கர்த்தர் இஸ்றாயேலியருக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரே என்று சொன்னான்.

* (யாத்திரா) 11:16-ல் சொல்லியது போல, ஜெத்திரோவுடைய குமாரனான ஓபாப் என்பவன் தன் தகப்பனிடமாகிய மதியான் நாட்டிற்குத் திரும்பிப் போகாமல் இஸ்றாயேலியருக்கு வழிகாட்டியாக அவர்களோடிருந்து விட்டான்.

30. அதற்கு அவன்: உம்மோடு நான் வர மாட்டேன். நான் பிறந்த தேசத்திற்குத் திரும்பிப் போவேன் என்று பிரதி கூற,

31. அவன்: நீ எங்களை விட்டுப் போக வேண்டாம். வனாந்தரத்திலே நாங்கள் பாளையம் இறங்கும் ஸ்தலங்களை நீ அறிந்திருக்கிறபடியினாலே எங்களுக்கு வழிகாட்டியாயிருப்பாய்.

32. அப்படி எங்களோடு அத்தேசத்திற்குப் போய்ச் சேர்ந்த போது கர்த்தர் எங்களுக்குத் தந்தருளும் நன்மைகளிலே எது உத்தமமோ அதை உனக்குக் கொடுப்போம் என்றான்.

33. ஆகையால் அவர்கள் கர்த்தருடைய மலையை விட்டு மூன்று நாளும் நடந்து போகையில் கர்த்தருடைய பெட்டகம் முன்னே போய் அவர்கள் அம்மூன்று நாளிலே பாளையம் இறங்க வேண்டிய ஸதலங்களைக் காண்பிக்கும்.

34. போகும்போது கர்த்தருடைய மேகம் பகலிலே அவர்களின் மேல் தங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

35. பெட்டகம் உயர்த்தப் படும்போது, மோயிசன்: சுவாமீ! எழுந்தருளும்! உமது பகைவர் சிதறுண்டு போகவும், உம்மைப் பழிக்கிறவர்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடிப் போகவுங் கடவார்களாக என்பான்.

36. அது இறக்கப் படும்போதோ: இஸ்றாயேல் என்னும் மகா சேனையிடத்தில் திரும்புவீராக என்பான்.