இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

Souls in Purgatory - MY WORD

Dear all, 

I, who have an absolute faith in the Truths of the Catholic Church, tried ardently to know more about our Holy Religion.

I went through a number of books for this purpose. And that is when, with a mental discord, I found that we have been living in a time very evil and modern when almost all the Catholic Truths have been eclipsed by the pastors of the Church and accordingly forgotten by its faithful. One of such present problem is the obscurity and the lack of faith about the Holy Souls in Purgatory. Therefore, I engaged myself in publishing this book with a singular, ardent intention of making known to others, the dreadful pains and sufferings of these souls and the ways we have to release them from their detention. 

As the Catholic Church teaches us, and as also St. Alphonse Liguori says, the suffering souls of Purgatory cannot earn merits for themselves. But we can earn these merits and offer them for these souls. And when they attain perfection and enter into the everlasting life, they will, in eternal thanksgiving for the prayers and sacrifices we offered for them, will pray for us before the throne of God.

And Our Lord too, will never hesitate to fulfill our needs which they pray for, in return to the helps we do to them. St. Gertrude also confirms this truth. She points out that Jesus is longing to see those who may pray for the suffering souls of Purgatory.

I extend my heartiest gratitude to Rev. Father Jonathan, OFM, Cap.for finding time amidst his busy schedule of divine service and write a note of felicitation for this book.

I also thank the Mr. Rona Albert who helped me to bring this book with a new dimension.

I strongly believe that this book would bring forth a good effect on the people of God.

Your loving friend,
Dr. A. RAJA PINHEIRO.