இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

One may have to be in purgatory for a long time even for venial sins.

A Jesuit priest appeared to Fr. Ulimanchinellli, a scholarly and saintly person of the same Society, five years after his death: “I never did any mortal sin in my life. However I was in agony for 5 years in purgatory as a reparation to my venial sins” and then disappeared. When alive, and especially when he was mortally sick and in death agony, he was very eager to earn a plenary indulgence. When he was healthy, he did many virtues. After his death, many priests offered Masses for his soul. Others prayed for him. But still, beyond all these things, he had to be in purgatory for a whole five years.

Christians! On the Way to Calvary, Jesus warned the women of Jerusalem, saying, “If in the green wood they do these things, what shall be done in the dry?” The meaning is this: If Jesus Christ, the Son of God Who had all the virtues in Himself, and in Whom there was not even the shadow of a least venial sin, suffered so much for the sins of others, how ineffably terrible the punishment must be endured in hell or purgatory by those who truly sinned, apart from the suffering they had to endure in this world too. Think of this. So that you and the suffering souls may not be in Purgatory for a long time, be very careful to avoid even venial sins, but also make reparations for all your past sins. Also offer reparations for the souls in purgatory.

One can commit many venial sins by his thoughts, words and deeds. Think of this: if some commit twenty venial sins a day, some thirty, some forty, some fifty and some hundred, how many millions of sins they must have committed in a lifetime!

Do not be careless about venial sins. Do not forget that you may have a terrible purgatory for a long time even for your venial sins.