இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

உண்மை பற்றித் தடுமாறும் பக்தர்கள்

94. மாதாவை மகிமைப்படுத்துவதனால் மைந்தனுக்கு அவமதிப்புச் செய்து விடுவோமோ என்றும் தாயை உயர்வு படுத்தினால் குமாரனைத் தாழ்த்திவிடுவோமோ என்றும் பயப்படும் பக்தர்கள்தான் உண்மை பற்றித் தடுமாறுகிறவர்கள், வேத பிதாக்கள் மரியாயிக்குச் செலுத்தியுள்ள மிக நியாயமான புகழ்ச்சிகளை நாமும் அன்னைக்குச் செலுத்துவதை இவர்களால் பொறுக்க முடியவில்லை. திவ்ய நற்கருணையின் முன் காணப்படு வதை விட தேவ தாயின் பீடத்தின் முன்பாக அதிக மக்கள் முழங்காலில் நிற்பதைக் காண்பது இவர்களுக்கு எரிச்சலை மூட்டுகிறது நற்கருணையும் மாதாவும் ஒருவர்க் கொருவர் எதிராக இருப்பதாக நினைப்பு போலும்! அல்லது மாதாவிடம் மன்றாடுவோர் அவர்கள் வழி யாக சேசு கிறீஸ்துவிடம் மன்றாடவில்லை என்று நினைக் கிறார்கள் போலும்! நாம் இவ்வளவு அடிக்கடி மாதா வுடன் பேசவும் மன்றாடவும் கூடாது என இவர்கள் விரும்புகிறார்கள்.

இவர்கள். வழக்கமாகக் கூறும் கூற்றுக்கள் இவை: இத்தனை ஜெபமாலைகள், இத்தனை சபைகள். இத்தனை வெளிப்பக்தி முயற்சிகள் மாதாவுக்குச் செய்வதால் என்ன நன்மை உள்ளது? இதெல்லாம் பெரிய அறியாமையைக் காட்டுகிறது. இது நம் வேதத்தையே வெறும் ஆசார மாக்கி விடுகிறது. சேசு கிறீஸ்துவின் மீது பக்தியுள்ள வர்களாக மக்கள் இருக்க வேண்டும். (இவர்கள் தங் கள் தலை முடியையோ தலைப்பாகையையோ எடுக்கா மல் கூட சேசுவின் பெயரை அடிக்கடி உச்சரிப்பார்கள் ...இதை ஒரு புறக் குறிப்பாக இங்கு கூறுகிறேன்.) “நாம் சேசு கிறீஸ்துவிடம் மன்றாட வேண்டும். அவரே நம் ஒரே மத்தியஸ்தர். நாம் சேசு கிறீஸ்துவைப் பிர சங்கிக்க வேண்டும். அதுவே சரியான பக்தியாகும்'' என்பார்கள்.

இவர்கள் கூறுவது ஒரு வகைக்குச் சரி. ஆனால் இதைக் கூறி அதன் தொடர்பாக மாதா மீது பக்தி கொள்வதை இவர்கள் தடை செய்வதால், அது மிக வும் அபாயமானது. அதிக நல்லதைச் செய்கிறேன் என்ற பாசாங்குக்கடியில் ஒளிந்திருக்கும் பசாசின் நுட் பமான வலை இது. காரணம், சேசு கிறீஸ்துவுக்கு நாம் மிகச் சிறந்த மரியாதை செலுத்துவது எப்போதென்றால், அவர் அன்னையை மகிமைப்படுத்தும் போது தான். ஏனெனில் சேசு கிறீஸ்துவை அதிக உத்தமமான முறையில் மகிமைப்படுத்துவதற்காகவே அவர் தாயை நாம் மகிமைப்படுத்துகிறோம். நாம் தேடும் நம் கதியான சேசு கிறீஸ்துவிடம் நம்மை அழைத்துச் செல்லும் வழி யாகக் கருதியே நாம் மரியாயிடம் செல்கிறோம்.

95. பரிசுத்த ஆவியுடன் சேர்ந்து, திருச்சபை மரி யாயை முதலிலும் சேசுவை இரண்டாவதுமாக வாழ்த்துகிறது: "பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய சேசுவும் ஆசீர் வதிக்கப்பட்டவரே''. சேசுவை விட மாதா உயர்ந்திருக்கவில்லை, அவருக்குச் சமமானவர்களுமில்லை - அப்படிக் கூறினால் அது பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத பதிதமாகும். ஆனால்: சேசுவை அதிக உத்தமமாக வாழ்த்த வேண்டுமானால் அதற்கு முன் நாம் மரியாயை வாழ்த்த வேண்டும். ஆகவே உண்மையற்ற இந்தத் தடுமாறும் பக்தர்கள் இருக்கட்டும். உண்மையிலேயே மாதா மீது பக்தி பூண்டிருக்கும் அனைவருடனும் சேர்ந்து நாமும் இவ்வாறு கூறுவோம்: "பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவள் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய சேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே!"