இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்

“பாவங்களினின்று மீட்கப்படும்படி மரித்தோருக்காக வேண்டிக்கொள்வது பரிசுத்தமும் பிரயோஜனமுமுள்ள எண்ணமாயிருக்கின்றது'' (2-மக்க . 12/36)

✠ நவம்பர் மாதம் - உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்கள் வணக்கமாதம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்திலுள்ள ஆத்துமங்களுக்காக ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தல ஆத்துமங்கள் நவநாள் செபம்.

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்குப் போகாமல் மோட்சம் செல்ல உதவக் கூடிய பரிகார ஒப்புக்கொடுத்தல் ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களுக்காக மாதாவிடம் காணிக்கை ஜெபம்

உத்தரிக்கிற ஸ்தல ஆத்துமங்கள் நவநாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லும் செபம்.

உத்தரிக்கிற  ஆத்துமாக்களின் பிரார்த்தனை

மெலானிக்குக் காட்டப்பட்ட உத்தரிக்கிற ஸ்தலக் காட்சி!

தகுந்த ஆராதனையோடு திவ்விய நற்கருணை உட்கொள்வது!

சாவுக்குப் பின் மூன்று ஸ்தலம் உண்டு!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் இருக்கிறது சத்திய விசேஷமாம்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உண்டு - திருச்சபையின் சத்திய விசுவாசம்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உள் நியாயங்களினால் காணப்படுகிற சத்தியம்!

உத்தரிப்பு ஸ்தல ஆத்துமத்தின் கெஞ்சல், ஏக்கம்!

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களின் உள்ளத்தை நொறுக்கும் வேதனை!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து வேதனை ஏன் கடுமையாக உள்ளது?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் உள்ளது உண்மையா?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தில் ஆன்மாக்கள் எத்தனை காலம் இருக்க வேண்டும்?

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தில் ஏன் நீண்டகால வேதனை?

உலக முடிவு நாள் வரை கூட உத்தரிப்பு ஸ்தல வேதனை!

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்காக ஏன் செபிக்க வேண்டும்?

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கு உதவி செய்வதை கடவுள் விரும்புகிறார்!

உத்தரிப்பு ஆன்மாக்கள் ஆயிரம் மடங்காக நமக்குத் திருப்பிச் செலுத்துவர்.

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் நமது உத்தரிப்புக் கடனைக் குறைப்பார்கள்.

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கு நாம் எவ்வாறெல்லாம் உதவி செய்யலாம்?

உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்களுக்கான உதவிகள்!

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து வேதனைகளுக்கு ஆளாகாதபடி இவ்வுலகில் ஆன்மாக்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பரிசுத்த தன்மை…